Claude Zaouati

Managing Director - Gan Assurances

Claude Zaouati

Since 1st of January 2018, Claude Zaouati is the Managing director of Gan Assurances.